סיכום

כשאני בוחן, לאור התצהירים שלפני את מכלול המאפיינים אני מוצא שרובם ככולם מתקיימים ב”בני ברוך“, ואלו שאינם מתקיימים הם שוליים. למרות המיעוט היחסי של תצהירים, אני מתרשם כי חלקם נמסרו מפי אנשים המעורים היטב בתנועה בכל היבטיה. אני מתרשם גם מכך שהעדים היו מוכנים להעיד חרף הסיכון האישי הכרוך בחשיפה זו, וקשה לשער שהיו עושים כך בקלות דעת.  התצהירים מתארים הן אידיאולוגיה, הן מבנה, ארגון ותפקוד, והן שימוש באמצעים לשם העמקת השליטה בסביבה, בתהליכים גופניים, בתהליכים רגשיים, בתהליכים חברתיים ובתהליכי חשיבה.  האינטראקציה שבין התהליכים הללו לבין האישיות והתגובה האינדיבידואלית עלולה להוביל אנשים מסויימים לפיתוח של תלות, נאמנות, ציות וכפיפות למנהיג ולקבוצה,ולהתמסר לפעילותם בה בצורה טוטלית. אנשים כאלו פגיעים לניצול ולפגיעות אחרות, ועלולים להינזק כתוצאה מחברות מתמשכת .כמו כן התרשמתי שישנו פער בין המטרות הנעלות המוצהרות של התנועה לבין הצבירה הנרחבת אך הסמויה של כוח והשפעה של התנועה על החברים, כוח שניבנה באמצעים עקיפים, סמויים ובלתי מוצהרים. עם זאת, אני מתרשם שצבירת הכוח שנצבר מכוון לקידום מטרות התנועה כפי שההנהגה מבינה אותן, ולא למילוי של אינטרסים אישיים זרים. כמו כן, לא פגשתי עדות על התנהגות שניתן לפרשה כפלילית.

לאור כל אלו, לאור הניתוח שערכתי, ועם כל ההסתייגויות על מספר העדויות המצומצם, אני מוצא

א. שהשימוש במילה “כת” ביחס לתנועת “בני ברוך“, לאור האיפיונים שתוארו בסקירה לחוות דעת זו, הוא מתאים (‘כת’ במסמך זה מוגדרת על פי דרכי הניהול של התנועה, ולא על פי גורמים אישיים ואחרים של חבריה. לכן אין לראות בכותרת זו הכללה על ציבור גדול.)

ב. שהאיפיונים הללו משקפים גם את מערכות האיפיונים שהוצגו בדו”ח משרד הרווחה.

ג. שההגדרה של משרד הרווחה אודות “כתות פוגעניות” קרובה ברוחה להגדרת “כת” כפי שהוגדרה במסמך זה (כאמור, לא אימצתי את ההגדרה כלשונה בגלל השימוש שנעשה בה במושגים עמומים ושנויים במחלוקת, בעיקר בביטוי “שליטה בתהליכי החשיבה).

ד. על פני הרצף שבין רמות שונות של ‘כיתתיות’, תנועת ‘בני ברוך‘ אינה מצויה בקירבת הכתות המנצלות את חבריהם לצורך מימוש אינטרסים סמויים, אישיים ואחרים, או תוך ניצול בוטה, עבירה על החוק ומעשים הקרובים לפלילי.

 

רשימת מקורות

אלון, נחי. (2005) להתמסר לגמרי לאדם ה”מואר”. דיוקן של גורו. “ארץ אחרת”. ינואר-פברואר 2005. גיליון 26

גארב, יונתן (2005). הטשטוש מתחיל בתוכי. הפרטת הכוח בתנועת “העידן החדש”.”ארץ אחרת”. ינואר-פברואר 2005. גיליון 26

זוהר, גבי, (1992).האושר אין לו סוף: על תופעת הכתות המיסטיות, הקבוצות החדשות והמרתונים הפסיכולוגיים בישראל. תל אביב: סער

ליבליך, מתי. (2009).האדם שבקצה האגו: פסיכולוגיה טרנספרסונלית – מפגש בין מזרח למערב. ירושלים: כתר

משרד הרווחה והשירותים החברתיים (2011). דו”ח הועדה לבחינת תופעת הכתות בישראל.

Hammer. O. , and Rothstein, M. (2012). The Cambridge companion to New Religious Movements. Cambridge University Press.

Hassan, S. ( 1988 ). Combatting cult mind control. Rochester, VR. Part Street press.

Hassan, S. (2000) Releasing the bond: Empowering People to Think for Themselves.Freedom of Mind press.

Kramer, J. and Alstad, D. (1993). The Guru papers: masks of authoritarioan power. Berkeley, CA: Frog.

Lifton, R. (1961). Chinese thought reform and the psychology of totalism. NY: Norton

Mehta, G. (1979). Karma Kola. Penguin Books.

Van Der Braak, A., (2003). Enlightenment blues: My years with an American Guru/ NY: Monkfish Book Publishing house.

Storr, A. (1996). Feet of clay. NY: the Free Press.

Zimbardo, P. G, (2007). The Lucifer effect: how good people turn evil. NY: Random house.

Zimbardo, P.G (2002). Mind control: psychological reality or mindless rethoric?

http://www.apa.org/monitor/nov02/pc.aspx

Langone, M.D. & Lalich, J. (2006). Characteristics Associated with Cultic Groups – Revised. Retrieved August 19, 2010

 

https://goo.gl/wZsGxN   –    scholar.google.co.il/scholar?q=characteristics+associated+with+cultic+groups&hl=iw

קרמר ואלסטד. הגדרת ‘כת”: קבוצה עם מנהיג שהמגבלות (constraints) עליו מועטים ונחשב לבלתי נתון לטעות ובלתי ניתן לערעור

 

 

נספח 1: דוגמאות לשפה הכמו-היפנוטית וניתוחה.

ב”ק 129: מכתב שנשלח לחברי הקבוצה לקראת כנס ערבה. הוא משמש ליצירת התכוננות לאירוע רוחני ורגשי נדיר, ויוצר סוגסטיות למצבים אקסטטיים

“חבר אהוב ויקר,

תמיד חיכית לרגע הזה.

אתה ניצב היום בפני המעמד החשוב ביותר בחייך, בפני רגע שלא יחזור שוב.

דורות של מקובלים תיקנו, הכינו, השתוקקו והתפללו כדי שהרגע הזה יתממש.

יש לנו הזדמנות אמיתית ומושלמת לדרוש מהאור לחבר את כולנו לכלי אחד, כאיש אחד בלב אחד. כאן נרכוש את תכונת ההשפעה, את תכונת הבורא ונתחיל במימוש מטרת הבריאה. מכאן, אין חזרה לאחור!

כדי לממש את ההזדמנות החד פעמית שניתנה לנו, עלינו להכין את עצמנו כמו שעשו בני ישראל ביציאת מצרים. לכן, התנאים הגשמיים והרוחניים שעליך לקיים הם נוקשים. אלו הם חוקים רוחניים מוחלטים.

אתה, שעובר בשער, חייב להבין שכל זלזול וקלות ראש בביצוע מוחלט ונאמן של התנאים הללו יסב לך, ולכולנו, נזק בל ישוער. זכור: אנחנו ערבים זה לזה.

חבר יקר, אנחנו משתוקקים שתהיה עימנו. עם זאת, לפני שתצטרף אלינו, בדוק היטב שאתה מוכן, מודע ומרגיש את גודל המעמד. האם אתה מבין שהתורה, המאור המחזיר המוטב, תשנה אותך לאהוב ולשרת את כולם? האם אתה רוצה את זה? קח בחשבון: כאן לא באים לקבל. כאן באים לקבל כוח לתת!”

 

נספח מס’ 2: ציטוטים מן התקנון: (גירסת 2004)

התקנון, בן 13 עמודים, מתייחס לכל ההיבטים הרוחניים והמעשיים בחיי החבר והקבוצה. הכותרות הן שלי (נ.א)

מסירה מוחלטת של כוח לקבוצה:

 • “חבר הקבוצה מבקש מחברי הקבוצה לסייע לו במצבים הקשים בהם יאבד את חשיבות המטרה. חברי הקבוצה רשאים לעשות ב”גופת” החבר ככל העולה על רוחם בכדי להביאה לפעולות הקבוצה (שיעורים, שבתות, ישיבות חברים ועוד)”
 • “חבר הקבוצה מבקש מחברי הקבוצה מראש, שלא להתחשב בטענות שיעלה במצב זה ולא חשוב עד כמה הגיוניות או משכנעות הן…
 • למען הסר כל ספק- כל חבר מבקש מחבריו לגרור אותו מביתו, להתקשר ולהציק לו בטלפון, לעשות יד אחת עם בני משפחתו בתחבולות נגדו וכו’, על מנת להביאו לפעילות “בני ברוך“.

 ההתנגדות כנזק לחברה; חובת הוידוי הפומבי.

 • “אסור להחזיק בפנים כל התנגדות לכל דבר שקורה בחברה, אלא להביא את הבעיה לועדת חברה. אחרת זה מביא נזק לחברה כולה.”
 • “חובה על כל אחד להגן על הקבוצה ועל עצמו, מפני תנועות “רוחניות” אחרות וכו’. אם מישהו סוטה מדרכה של הקבוצה, עליו להודיע לחברים על כך מיד, והחברים צריכים לעזור לו לחזור למוטב.”

איסור על כל לימוד מחוץ לקבוצה.

“החברים נדרשים :

 • ללמוד ולקבל מאמרים של הרב ברוך בנושא החברה.
 • לא להשתתף ולא לקבל שום כיוון “רוחני” אחר.
 • לא לקרוא שום חומר חוץ ממה שמקובל בקבוצה.
 • לא להקשיב לרב אחר”

(החובה למסור כספים):

 • “לשלם תשלום חודשי (מעשר והוצאות תחזוקה ואוכל) באופן קבוע ועצמאי.”

(עליונות הרב והקבוצה על כל דבר אחר.)

 • “לומר בביטחון: “אין לי אף אחד יותר חשוב מהרב והחברים שלי”.

מתוך: חוות דעת מומחה פסיכולוג נחמן (נחי) אלון – תביעת עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום

לעמוד חוות הדעת הראשי – לחצו כאן
לקריאת כל התצהירים שהוגשו בתביעתם של בני ברוך נגדי – לחצו כאן